Ninja Warrior Clothing 1

Ninja Warrior Clothing and Costume
Ninja Warrior Clothing 1
A ninja dressed in a typical shinobi shozoku.